PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,596 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
80,260 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
6,581 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2562)
572 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 9 ต.ค. 2562
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
24,815 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562
อ่านทั้งหมด

การประชุมสัมมนา “มองมิติใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน (DASTA Forum 2019)”

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2562 นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมสัมมนา “มองมิติใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน (DASTA Forum 2019)” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น "เพชรจรัสแสง" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น "เพชรจรัสแสง" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก การจัดงานเฉลิมฉลอง "๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"

การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็ก การจัดงานเฉลิมฉลอง "๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความเห็นชอบในการจัดการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม