PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,596 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
80,260 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
7,000 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2562
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2562)
610 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 8 พ.ย. 2562
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
25,024 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562
อ่านทั้งหมด

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง FF๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2562

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยวเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม