PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,585 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
81,160 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
6,581 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 12 ก.ย. 2562
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2562)
506 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
24,815 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562
อ่านทั้งหมด

กรมท่องเที่ยว ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน มอบเงินบริจาค "ร่วมแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมท่องเที่ยว ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน มอบเงินบริจาค "ร่วมแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวน 1,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น "เพชรจรัสแสง" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น "เพชรจรัสแสง" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อทัวร์

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อทัวร์

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 1 - 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม