PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,596 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 3 ต.ค. 2562
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
80,260 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
7,066 แหล่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 7 พ.ค. 2563
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2563)
123 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
12,765 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563
อ่านทั้งหมด

การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธาน “การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน - 1 มิถุนายน 2563

ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน - 1 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวเเละมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม