PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ:

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,618 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2563
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
80,260 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
7,068 แหล่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2563)
123 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
12,836 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563
อ่านทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานกิจกรรมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ หลักสูตร

กรมการท่องเที่ยวขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2563

ความคืบหน้าการคืนหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ข้อมูล วันที่ 28 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 5 พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม