ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

FORM DOWNLOAD

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

        1. ธุระกิจนำเที่ยว

            - นิติบุคคล

            - บุคคลธรรมดา

            - เอกสารเพิ่มเติม ภาคใต้เขต 2

        2. มัคคุเทศก์

        3. ผู้นำเที่ยว

        4. หนังสือนำเที่ยวเล่มที่ 2

        5. ยกเลิกธุรกิจนำเที่ยว และคืนเงินประกัน

        6. เอกสารคำร้องเรียน

กองพัฒนาบริการท่องที่ยว

สำนักงานเลขานุการกรม

        1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว

            - นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว 2566

            - นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขอลกรมการท่องเที่ยว 2566

            - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1 รอบ 6 เดือน

              (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

            - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

            - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการท่องเที่ยว 2565

            - แผนพัฒนาบุคลากร กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            - รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        2.สรรหา

        2.1 ข้าราชการ

            - แผนการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีสอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งของกรมการท่องเที่ยว

            - หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

            - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

            - การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว16)

            - การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว17)

            - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ว18)

        2.2 พนักงานราชการ

            - แผนดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมการท่องเที่ยว

            - แผนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมการท่องเที่ยว

            - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

        3.โอน ย้าย และเลื่อน

        3.1 โอน

            - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว14)

            - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              สังกัดกรมการท่องเที่ยว

            - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              สังกัดกรมการท่องเที่ยว (ต่อ)

            - แบบคำร้องขอโอน

        3.2 ย้าย

            - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว14)

            - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการท่องเที่ยว เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              สังกัดกรมการท่องเที่ยว

            - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการท่องเที่ยว เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               สังกัดกรมการท่องเที่ยว (ต่อ)

            - แบบสอบถามความเห็นในการย้ายหน่วยงานภายในของข้าราชการกรมการท่องเที่ยว

        3.3 เลื่อน

        3.3.1 ข้าราชการ

        3.3.1.1 ประเภทอำนวยการ

            - กฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1)

            - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว15)

            - แก้ไขและซักซ้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ว9)

            - ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดประเภทอำนวยการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

        3.3.1.2 ประเภทวิชาการ

            - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว25)

            - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว14)

            - แนงทางการแต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา (ว19)

            - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1)

            - คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารและคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ สังกัดการมการท่องเที่ยว

            - แบบคำขอประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

            - ประกาศ อ.ก.พ กรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

              สังกัดกรมการท่องเที่ยว

            - ประกาศ อ.ก.พ กรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

               สังกัดกรมการท่องเที่ยว (ต่อ)

            - คู่มือการขอรับการปะเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมการท่องเที่ยว (สำหรับข้าราชการ)

        3.3.1.3 ประเภททั่วไป

            - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ว13)

            - คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารและคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดกรมการท่องเที่ยว

            - กฎ ก.พ. ว่าด้วย การเลื่อน การย้าย หรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว1)

            - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการท่องเที่ยว เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดกรมการท่องเที่ยว

        4. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

        4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

        4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการท่องเที่ยว

        4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

            - ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

            - ประเภทบริหารระดับต้น

            - ประเภทบริหารระดับสูง (แบบประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวง เฉพาะตำแหน่งอธิบดี)

            - ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

            - ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

            - ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

            - ประเภทวิชาการระดับต้น

            - ประเภทวิชาการระดับสูง

        5. เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

            - การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

            - แบบฟอร์มการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

        6. เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

            - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

            - แบบ ลจ 1 - 3 ของกรมการท่องเที่ยว

            - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ

            - หลักเกณฑ์การคิดโควต้าเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1

            - หลักเกณฑ์การคิดโควต้าเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 2

        7. เงินเพิ่ม (พ.ต.ก)

        8. รับสมัคร

        8.1 การรับสมัคร

            - ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมการท่องเที่ยว 

              เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมการท่องเที่ยว

            - ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมการท่องเที่ยว

            - ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการประเภทอำนวยการ

              ของกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมการท่องเที่ยว

        9. วินัยข้าราชการ/พนักงานราชการ

            - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

            - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

            - การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ว4)

            - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

        10. แบบฟอร์ม

        10.1 ทะเบียนประวัติ

            - แบบคำร้อง ก.พ. 7

            - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

            - แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

        10.2 สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ

            - แบบคำขอหนังสือรับรองสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

            - หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "รางวัลเพชรจรัสแสง" ของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบ พ.ศ. 2562

            - หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบ พ.ศ. 2562

            - แบบขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. 2562

            - แบบขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2560

            - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

            - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1

            - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2

            - แบบสวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

        10.3 ทดลองราชการ

            - แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

        10.4 ออกจากราชการ

            - แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

            - แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ

        11. อื่น ๆ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

        1. การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมการท่องเที่ยว

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่