หน้าแรก
ข้อมูลการติดต่อ

กล่องข้อความ ถาม-ตอบ

Select Categories
  • กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
  • เรื่องธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

คำถามเด่น

คำถามเด่น : ประกอบด้วย ดังนี้
1. ต้องการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

01
ต้องการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคลจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก.2) กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและ ประทับตราบริษัท

2. หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่งและกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายชื่อและประทับตราบริษัท ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.. 2551) และที่อยู่ของสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น 51%)

4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน

5. ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท (กรณีไม่มีข้อบังคับ) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน

6. รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (หส.2) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน

7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีกรรมการต่างชาติ แนบสำเนาพาสปอร์ตและสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

10. รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

- รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน จำนวน 2 รูป

- (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร และรูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว )

- รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว)

11. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

12. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน

13. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บ ไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

14. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

15. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (เลือก 1 แบบ)

- กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จำนวนเงิน.......................บาท

(กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นำสำเนาหนังสือรับรองของบริษัทไม่เกิน 1 เดือนแสดงต่อธนาคาร 1 ชุด)

อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ทั่วไป รหัส 11/xxxxx หลักประกัน 200,000 บาท นำเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส 14/xxxxx หลักประกัน 100,000 บาท

ในประเทศ รหัส 12/xxxxx หลักประกัน 50,000 บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส 13/xxxxx หลักประกัน 10,000 บาท

*** ถ้าผู้ประกอบการรายใหม่ วางหลักประกันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค แนบสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท กรรมการเซ็นต์ชื่อและประทับตราที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนยื่นกับธนาคารได้ 16. ใบนำส่งหลักประกัน จำนวน 2 แผ่น กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ

17. ค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ฉบับละ 1,000 บาท รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

18. หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว

กล่องข้อความ ถาม-ตอบ

กล่องข้อความ ถาม-ตอบ : ประกอบด้วย ดังนี้
1. กรมการท่องเที่ยวเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
2. ฉันยังไม่ได้จัดทำเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ (ATA CARNET) สำหรับอุปกรณ์ ฉันสามารถนำอุปกรณ์เข้าออกประเทศโดยไม่มี ATA CARNET ได้หรือไม่
3. ฉันได้รับอนุมัติจากกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศและได้แสดงจดหมายอนุญาตให้กับบางพื้นที่ดู แต่ไมได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในสถานที่เหล่านั้น ฉันต้องทำอย่างไร
4. ทีมงานต้องไปยื่นและไปรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานด้วยตัวเองหรือไม่
5. เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุธุรกิจนำเที่ยวราย 2 ปี
6. ใบอนุญาตทำงานต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

01
กรมการท่องเที่ยวเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

website www.dot.go.th

02
ฉันยังไม่ได้จัดทำเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ (ATA CARNET) สำหรับอุปกรณ์ ฉันสามารถนำอุปกรณ์เข้าออกประเทศโดยไม่มี ATA CARNET ได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณไม่มี ATA CARNET คุณจะต้องเตรียมเงินสดหรือ bank guarantee โดยจะยอมรับเฉพาะ bank guarantee ที่ออกโดยธนาคารไทยเท่านั้น จำนวนเงินหรือ bank guarantee ขึ้นอยู่กับมูลค่าของอุปกรณ์

03
ฉันได้รับอนุมัติจากกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศและได้แสดงจดหมายอนุญาตให้กับบางพื้นที่ดู แต่ไมได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำในสถานที่เหล่านั้น ฉันต้องทำอย่างไร

ใบอนุญาตเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายทำในประเทศไทยได้ แต่คุณจะต้องเจรจากับสถานที่แต่ละแห่งเองหรือให้ผู้ประสานงานในท้องที่ช่วย เจ้าจองสถานที่จำเป็นจะต้องรู้ว่าคุณมีใบอนุญาตถ่ายทำอยู่ในมือ

04
ทีมงานต้องไปยื่นและไปรับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานด้วยตัวเองหรือไม่

ไม่ต้อง ผู้ประสานงานสามารถดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานให้แก่ทีมงานได้

05
เอกสารที่ต้องใช้ในการต่ออายุธุรกิจนำเที่ยวราย 2 ปี

1. แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวนิติบุคคล (สธก.8) กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัท

2. หนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 6 เดือน (กรรมการไทยเกินกึ่งหนึ่ง และกรรมการไทยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.. 2551) และที่อยู่ของสำนักงานสาขา (ถ้ามี)

3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น 51%)

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการคนไทยที่มีอำนาจ ลงนาม " กรณีมีกรรมการต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของกรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจจัดการแทนและกรรมการทุกท่านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

7. รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

- รูปถ่ายสำนักงาน ที่มีเลขที่ใบอนุญาตฯของบริษัทในรูปถ่ายสำนักงาน 1 รูป

- รูปถ่ายด้านหน้าสำนักงาน เห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดงเลขที่ตั้งและป้ายชื่อสำนักงานชัดเจน จำนวน 2 รูป

- (ป้ายชื่อต้องเป็นภาษาไทยและมีลักษณะคงทนถาวร และรูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว )

- รูปถ่ายด้านในสำนักงาน จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายแบบล้างอัดภาพสี ขนาด 4 X 6 นิ้ว)

8. แผนที่ตั้งสำนักงาน กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท

9. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน พร้อมแนบหลักฐานเพิ่ม คือ สำเนาโฉนดที่ดินให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้เซ็นการยินยอม

10...ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (สาขา) พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นำเที่ยว กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย)

11. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

12. หนังสือมอบอำนาจ กรรมการ/ผู้มีอำนาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

06
ใบอนุญาตทำงานต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

มีค่าธรรมเนียมเฉพาะสำหรับทีมงานที่ทำงานมากกว่า 15 วัน อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคือ 750 บาท สำหรับการทำงานไม่เกิน 3 เดือน ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลา 6 เดือน คือ 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลามากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี คือ 3,000 บาท

กล่องข้อความ ถาม-ตอบ

ชื่อ - นามสกุล*
หมายเลขบัตรประชาชน*
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล์*
หัวข้อติดต่อ*
ข้อความ*

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่