ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมการท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กรุงเทพฯ

กิจกรรม “พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ” (ทำบุญตักบาตร) ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน

ViewDownload

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และแนวทางป้องกันการให้หรือรับสินบน

ViewDownload

ข้อบังคับกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563

ViewDownload

ITA 2020 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 24 Jan 2020

ViewDownload

พระราชบัญญัติประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด