ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในประจำเดือน สิงหาคม 2565

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1

ViewDownload

รายงานการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน ด้านการควบคุมวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.66)

ViewDownload

การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1ต.ค.65-31มี.ค.66)

ViewDownload

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.65-31มี.ค.66)

ViewDownload

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่