ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์"

งานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยไทยนานาชาติ ประจำปี 2561

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการระดับกรม

ViewDownload

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ViewDownload

ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการจัดสวัสดิการ พ.ศ.2556

ViewDownload

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย กรมการท่องเที่ยว

ViewDownload

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เมษายน - กันยายน 2562)

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด