ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์"

ข่าวหน่วยงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว(DOT) ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) และมัคคุเทศก์ ปฏิบัติงานในฐานะจิตอาสาบริการนักท่องเที่ยว

ViewDownload

จัดประชุมเตรียมพร้อมมัคคุเทศก์จิตอาสา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ViewDownload

กรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมจัดเตรียมซุ้ม tourist information ในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ViewDownload

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการระดับกรม

ViewDownload

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ViewDownload

ข่าวผู้บริหาร

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด