เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

INTERESTING

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินตามมาตร 70 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีปัญหา สามารถร้องเรียนและรับเงินชดเชยได้ที่ สายด่วนกรมการท่องเที่ยว 02-401-1111

เว็บไซต์มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมนี่นี่