PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

บริการ

งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานบริการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,727 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
79,991 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
5,492 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2562)
85 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
9,915 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว"

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว"

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศ รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกจิตคิดดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒

โครงการฝึกจิตคิดดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ

ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม