PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,618 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
74,074 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
7,069 แหล่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2563)
145 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
12,979 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563

บริการ:

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

อ่านทั้งหมด

กรมการท่องเที่ยว ร่วมคณะนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวร่วมคณะ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง Blood Treasure - Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/บัญชี เพื่อตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เรื่อง Blood Treasure - Season 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎบัตร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว และตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว และตำแหน่งนิติกร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (70%) คืน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว และตำแหน่งนิติกร

อ่านเพิ่มเติม