PERMISSION OFTOURISM BUSINESS

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ออนไลน์

VERIFY A LICENSE

ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์

สถิติมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย/มาตรฐานอาเซียน
1,618 แห่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์
74,074 ราย
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
สถิติจำนวน แหล่งท่องเที่ยว
7,067 แหล่ง
รายละเอียด ณ วันที่ 12 พ.ย. 2563
สถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย (ปี 2563)
145 เรื่อง
รายละเอียด ณ วันที่ 28 ต.ค. 2563
สถิติข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจากกรมท่องเที่ยว
12,979 คน
รายละเอียด ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563

บริการ:

งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานบริการและมาตราฐานการท่องเที่ยว
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
งานมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เรื่องน่ารู้ด้านการท่องเที่ยว

อ่านทั้งหมด

กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมกองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ลงพื้นที่เยี่ยมกองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทำหลังจากการเปิดประเทศ ณ พื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎบัตร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

หยุดยาวนี้!! กรมการท่องเที่ยวห่วงใย แนะ 6 ภาคส่วน เน้นความปลอดภัย พัฒนาท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน

หยุดยาวนี้!! กรมการท่องเที่ยวห่วงใย แนะ 6 ภาคส่วน เน้นความปลอดภัย พัฒนาท่องเที่ยวไทยไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (70%) คืน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

อ่านเพิ่มเติม